රෝහල් 10ක පැය හතරේ වර්ජනය සාර්ථකයි - Hiru News 03-04-24