\'ආණ්ඩු පක්ෂයේ කථිකයින් 11ක් විපක්ෂයේ කථිකයින් 21ක් නැහැ\' - Hiru News 03-04-24