ලක්ෂ 12ක මුදලක් ලබා ගැනීමට කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු කළ පැහැරගැනීමක් - Hiru News 26-09-23