කිරිකැටියාගේ දිවි රැක දී සිය දිවියට සමුදුන් මහනුවර වෛද්‍යවරිය - Hiru News 26-09-23