ගම්පොලදී පැහැරගත් ලං.ග.ම රියදුරා ඔරුගොඩවත්තේදී බේරී පළා එයි - Hiru News 26-09-23