ඩෙංගු උවදුර පාලනය කරගන්න අපි මුලින්ම කළ යුතු දේ... 22-11-23