ඩෙංගු බස්නාහිර පළාතේ වැඩි ඇයි කවුද වගකියන්න ඕනේ 22-11-23