මහින්ද දේශප්‍රිය සහ මහාචාර්ය චරිත හේරත් අල්ලපු අඩව්ව... 27-09-23