දුම්රියක් පීලි පැනීම නිසා දුම්රිය ප්‍රමාදයක් - Hiru News 27-09-23