සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට ආරාධනා කරනවා එක පොදු වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන්න උවිඳු විජේවීර 13-02-24