මැතිවරණ කල් දැමීමේ උත්සාහයක් ගැන පාර්ශ්ව රැසකින් චෝදනා.. 13-02-24