පොදුජන පෙරමුණේ පාක්ෂිකයන් ආරක්ෂා කරන වගකීම් පක්ෂයක් විදිහට අපි භාරගන්නවා නාමල් රාජපක්ෂ 13-02-24