ශත 25 බද්දට ගෙනා සීනි රජය පවරා ගනී - Hiru News 21-11-23