ඉන්දියාවෙන් දෙන ඩීසල් නැව - පෙට්‍රල් එන්නේ සිංගප්පූරුවෙන් - Hiru News 28-06-22