ජනපතිට ගහන්න දාපු හත්දෙනා - අගමැතිකම ඉල්ලලා ලියුම් ලීවේ මං නෙවෙයි- Hiru News 25-11-22