ලංකාවට එද්දී අමෙරිකා පාලමේ හැප්පුණු විෂ ද්‍රව්‍ය නැව ගැන පරීක්ෂණයක් - Hiru News 03-04-24