පක්ෂ විපක්ෂ කථිකයින් අතුරුදන් - පැය 2කට නැවතුණ මැති සබය - Hiru News 03-04-24