''ජනාධිපති ඡන්දය තිබ්බොත් රනිල් පරාදයි'' - ''මේ හදන්නේ සපත්තුව හැඩේට කකුල කපන්න'' - Hiru News 13-02-24