බොළඳ ළපටි විසේකාර පෙම කෙළවර වුණු තැන - Hiru News 13-02-24