''ප්‍රතිජීවක එන්නත් කුප්පි තුළ තිබී වීදුරු කටු සොයාගත්තා'' - අනාරක්ෂිත ඖෂධ ගැන සැකයක් - Hiru News 13-02-24