''ජනාධිපතිවරණය වැළැක්වීමට ඉඩ තබන්නේ නෑ'' - ''මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිය කෙළෙසන්න එපා'' - Hiru News 13-02-24