\'මේක හැදුවොත් පළාතටම තියෙන ලොකුම රංග ශාලාව මේක...\' 12-06-24