\'රටේ නායකයෝ කතා කරන්නේ නවීන කෘෂිකර්මාන්තයක් ගැන හැබැයි බීජ ටිකක් නැහැ...\' 12-06-24