ආගමික ස්ථානවල වැඩිවුණු විදුලි බිලට මහා සංඝරත්නයේ අඛණ්ඩ විරෝධය 23-09-22