පොලිස් හරසර මැද සමුගත් 'ලිස්ටා' - බිලක් කළුවර කළ පන්සල-Hiru News 25-11-22