ජනප්‍රිය නිළි මංජුලා කුමාරිගේ පතලකින් - නිල් මැණිකක් ඉස්සු පොලිස් ලොක්කා- Hiru News 25-11-22