ඩොලර් හොයන්න නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කන්සා වවන්නත් අවසර - Hiru News 27-05-23