මහත් කැළඹීමක් ඇති කළ කළුතර දැරියගේ මියයාම ගැන - අධිකරණය දුන් නියෝගය - Hiru News 27-05-23