මම කොළඹ ඉපදුණේ මට යන්න තැනක් නෑ - ගෝඨාගෝගම තියෙන්න ඕන - Hiru News 15-05-22